Danh Mục Sản Phẩm
Quảng CáoĐăng Ký Nhận Mail

Thông tin sản phẩm

Món ăn từ thịt heo

Giá Bán : Từ 16.000Đ/Phần
Mã SP : MATTH
Mô Tả : - Chế Biến: Kho, Xào, Chiên, Ram - Liên Hệ: (072) 3839 211 - 0939 439 113 (ngoài giờ) - Email: nhahangsakelongan@yahoo.com - Fax: (072) 3839 211
  Chia sẻ lên LinkHay.com

   1

Heo Quay Kho Caûi Chua

19

Söôøn Non Kho Thôm

2

Ba Roïi Kho Tieâu

20

Söôøn Non Kho Cuû Caûi

3

Heo Xaù Xíu

21

Söôøn Non Naáu Ñaäu

4

Ba Roïi Ram Teùp

22

Söôøn Non Ram Maën

5

Heo Kho Thôm

23

Söôøn Non Naáu Lagu

6

Heo Xaøo Chua Ngoït

24

Söôøn Non Naáu Caûi Chua

7

Thòt Heo Kho Tröùng

25

Söôøn Non Naáu Ñaäu

8

Thòt Heo Kho Taøu

26

Söôøn Collet Ram

9

Thòt Heo Kho Su Haøo

27

Söôøn Nöôùng Nguõ Vò

10

Thòt Heo Xaøo Boâng Caûi

28

Söôøn Soát Chua Ngoït

11

Thòt Heo Om Naám Rôm

29

Söôøn Chieân

12

Thòt Heo Xaøo Maém Ruoác

30

Cari Söôøn

13

Gioø Heo Naáu Giaû Caày

31

Löôõi Heo Naáu Ñaäu

14

Gioø Heo Naáu Hon

32

Tai, Löôõi Heo Phaù Laáu

15

Gioø Heo Haàm Maêng

33

Xíu Maïi Tröùng Cuùt Xoát Caø

16

Gioø Heo Troän

34

Gan Heo Xaøo Ñaäu Cove

17

Chaû Laù Loát

35

Tim Heo Xaøo Thaäp Caåm

18

Thòt Vieân Soát Caø

36

Chaû Luïa Kho Tieâu

Sản Phẩm Khác

CTY TNHH NHÀ HÀNG SAKE LONG AN

Số 42 – Nguyễn Thanh Cần – Khu Phố 7 – Phường 2 - TP. Tân An - Long An.
Email : nhahangsakelongan@yahoo.com
Điện thoại : (072) 3 839 211-0939 439113 Fax :(072)3 839 211 - Zalo: 0186.4167.682
Đang online: 24    Đã online: 420418
BACK TO TOP